MEGHÍVÓ

Összekovácsolódunk-térségi közösségfejlesztés”

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00014

MAGYARSZERDAHELY  KÖZSÉG– RENDEZVÉNYE

„Természetjárás és nyárbúcsúztató sportnap”.

2020. szeptember 19. SZOMBAT

Helyszín: Magyarszerdahely zártkert, turista pihenő

Rendezvény pajta Magyarszerdahely , Petőfi út 4.

Programok:

10.15 – 10.30  Gyülekezés a Csárda mögött

10.3– 11.50  Túra a zártkertben (uticél:turista pihenő)

11.50 – 12.05  Köszöntés – Információs tábla avatás

12.05 – 13.00   Érkezés a Rendezvény pajtához

13.00 – 13.10   Rövid tájékoztatás a programról

13.10 – 13.25  Megemlékezés a természetjárás napjáról

13.25 – 14.10  Játékos-sportos vetélkedő csapatok részvételével

14.10 – 14.20  Eredményhírdetés

14.20 – 15.00  Ebéd

15.00 –  Kvíz – Kötetlen beszélgetés, majd program zárása

Részvételi szándékot 2020.09.10-ig lehet jelezni a Polgármesteri hivatalban! ( Magyarszerdahely)

A program az aktuális járványhelyzeti intézkedések figyelembevételével kerül lebonyolításra!

Kijárási korlátozás

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
FIGYELEM!
Az előterjesztő javaslata szerint soron kívül szükséges
kihirdetni.

A K O R M Á N Y

rendelete a kijárási korlátozásról A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §
  (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők
  kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint
  legalább 1,5 méter távolságot tartani.
  (2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 2. §
  Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 3. §
  A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
 4. §
  (1) A 3. § szerinti alapos indok:
  a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint
  eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
  b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
  c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi
  szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
  d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
  e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
  f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
  g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
  h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
  i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
  j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
  k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
  l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
  m) a dohányboltban történő vásárlás,
  n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
  o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
  p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
  q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
  r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági,
  banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
  s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
  t) a szülői jogok és kötelezettségek,
  u) a hitéleti tevékenység.
  (2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
 5. §
  Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 6. §
  (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
  (2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
 7. §
  Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége. 2§
  (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
  (2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő
  eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
 8. §
  (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
  (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
 9. §
  (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
  (2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.
 10. §
  Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.
 11. Orbán Viktor s.k.
  miniszterelnök

Papi hirdetmény

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi rendelkezéseket hozta 2020. március 17-én:

Templomainkban a nyilvános liturgiák 2020. március 22-től (nagyböjt 4. vasárnapja) szünetelnek!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megyéspüspökei minden hívő számára (visszavonásig) felmentést adnak a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Ebben a helyzetben a vasár- és ünnepnapok megszentelésének céljából a hívek (az egyház előírásai szerint) fordítsanak kellő időt személyes (vagy családi) imádságra, olvassák a Szentírást és ha lehetséges kövessenek szentmiseközvetítést.

Mi papok továbbra is minden nap mutatunk be szentmiséket a ránk bízottakért, hiszen az Eucharisztia az Egyház életének középpontja. A híveket arra buzdítjuk, hogy mindennapi személyes imáikkal lélekben kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.

MEGHÍVÓ

„Összekovácsolódunk – térségi közösségfejlesztés”

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00014

Sütemény verseny és kóstoló

MAGYARSZERDAHELY KÖZSÉG

 RENDEZVÉNYE

2020. Március 01. VASÁRNAP

Helyszín: Magyarszerdahely IKSZT  épülete
            (Magyarszerdahely,Petőfi út 4.)

Programok:

14.00 -15.00 Sütemények leadása a helyszínen

15.00 Köszöntés

15.05       Nevezett sütemények bírálata kategóriánként (szakmai zsűri)

16.00 Kóstolás, közönség díj szavazás kategóriánként

17.00 Eredményhirdetés – díjak átadása (szakmai)

17.30  Eredményhirdetés – közönségdíj átadása

„Összekovácsolódunk – térségi közösségfejlesztés” TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00014

  MEGHÍVÓ

MIT ILLIK,HOGYAN TEGYÜK! ILLEMTANI ISMERETEK 

MAGYARSZERDAHELY ÉS ZALASZENTBALÁZS KÖZSÉGEK

KÖZÖS RENDEZVÉNYE

2019. OKTÓBER 18. PÉNTEK

Helyszín: Magyarszerdahely IKSZT épülete

            (Magyarszerdahely,Petőfi út 4.)

Programok:

18.30 Köszöntés

18.35 Mit illik,hogyan tegyük! Illemtani ismeretek.

           előadó: Lehota János

19.35  Fórum

„Összekovácsolódunk – térségi közösségfejlesztés” TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00014

  MEGHÍVÓ

Sportoljunk!-nyárbúcsúztató sportnap

Magyarszerdahely

2019. augusztus 31. szombat

Helyszín: Rendezvény pajta és udvara, sportpálya

Programok:

15.00    Kispályás foci verseny

     3 csapat részvételével

     helyszín: sportpálya

16.30    Köszöntés   

             helyszín: Rendezvény pajta

 16.40   Kispályás foci verseny eredmény hirdetése

             helyszín: Rendezvény pajta

16.50    Csapatversenyek-játékos vetélkedők!

             helyszín: IKSZT udvara

17.40    Egyéni játékok-tesztek!

             helyszín: Rendezvény pajta

18.20    Vacsora

Tervezett Programok 2019

Május 17. (péntek) – Nyugdíjas találkozó

Július 06. (szombat) – Falunap

Július 26-27 (péntek-szombat) – Mese Fesztivál

Augusztus 31. (szombat) – Nyár búcsúztató

Szeptember – Mit illik hogyan tegyük?

Október 23. (szerda) – Október 23-i ünnepi műsor

Október – Közlekedési biztonság, vagyonvédelem

Október – Községi egészségnap

December – Adventi készülődés és mézeskalács falu készítés

December 6. (péntek) – Mikulás

December – Nyugdíjas Karácsony

December 31. – Szilveszter